Focuses

  • Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsberatung (Corporate)
  • Rechtliche Transaktionsberatung (Mergers & Acquisitions)
  • Arbeitsrechtliche Beratung
  • Insolvenzrechtliche Beratung

Contact information

T: + 49 (0)211 / 41 552 350
E: